Prevence je neúčinější způsob ochrany životů a zdraví zaměstnanců a Vašeho majetku…

Vážení obchodní přátelé,

naše společnost „Prevence 4U s.r.o.“ Vám nabízí komplexní zajištění všech Vašich povinností v oblastech bezpečnosti práce, požární ochrany, hygieny práce, nakládání s chemickými látkami a přípravky včetně návrhu a dodávky bezpečnostního značení.

BOZP a PO jsou nedílnou součástí každé pracovní činnosti. Samozřejmou povinností zaměstnavatele vycházející ze zákoníku práce je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci nejen svým zaměstnancům, ale také všem osobám, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovišti.

Rozsah služeb vždy přizpůsobíme Vašim požadavkům, a to formou smluvní spolupráce, nebo pouze občasného řešení Vašich požadavků.

Firma je pojištěna komplexní odpovědnostní pojistkou fyzických a právnických osob za způsobenou škodu nejen v oblasti BOZP a PO, ale pro celé spektrum nabízených služeb.

Komplexní zajištění služeb v oblasti BOZP

 1. Externí výkon funkce odborně způsobilé osoby v prevenci rizik
 2. identifikace a hodnocení pracovních rizik
 3. kategorizace prací
 4. zpracování kompletní dokumentace BOZP
 5. komplexní prověrky, tématické a dílčí kontroly stavu BOZP a technických zařízení
 6. zákonná a doplňková dokumentace BOZP, zavedení a aktualizace, organizační pokyny revize, zkoušky a kontroly vyhrazených technických zařízení
 7. školení osob používajících vozidlo organizace k pracovním účelům (bývalý "řidič - referent")
 8. školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců z BOZP
 9. spolupráce při řešení pracovní úrazovosti
 10. poradenská a konzultační činnost v BOZP
 11. účast při kontrolách státního odborného dozoru - IBP

Komplexní zajištění služeb v oblasti PO

 1. Externí výkon funkce odborně způsobilé osoby nebo technika PO
 2. začlenění činností dle požárního nebezpečí do skupin (§4 zákona o PO)
 3. kontroly a opravy požárních ucpávek výrobců HILTI, PROMAT a DUNAMENTI
 4. zpracování metodiky, směrnic a pokynů pro organizaci a řízení PO
 5. posuzování stavu PO, stanovení přiměřené ochrany
 6. komplexní prověrky - audit PO, preventivní požární prohlídky, kontroly stavu PO
 7. zákonná a doplňková dokumentace PO, zavedení, aktualizace, organizační pokyny
 8. školení a vzdělávání zaměstnanců v požární ochraně, odborná příprava preventistů PO
 9. zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek
 10. školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců z PO
 11. poradenská a konzultační činnost
 12. účast při kontrolách státního požárního dozoru - SPD HZS u územně příslušného odboru

Chemie

 1. Poradenství v oblasti nakládání s chemickými látkami a přípravky
 2. Zpracování písemných pravidel pro nakládání s chemickými látkami a přípravky
 3. Projednání pravidel pro nakládání na místně příslušné KHS
 4. Kontrola pracovišť, kde se nakládá s chemickými látkami a přípravky
 5. Zabezpečení bezpečnostních tabulek a tabulek výstražných symbolů
 6. Kontrola skladování a stanovení způsobu nakládání a evidence chemických látek a přípravků
 7. Provádění pravidelného školení osob, které nakládají s chemickými látkami a přípravky
 8. Začlenění firmy do kategorie dle Zákona o prevenci závažných havárií
 9. Začlenění činnosti při nakládání s chemickými látkami a přípravky do kategorie prací dle Vyhl. 432/2003 Sb.
 10. Poradenství při zajišťování havarijních prostředků pro možný únik chemikálií
 11. Účast při kontrole státních orgánů

Cenová nabídka

Pro převážnou většinu poskytovaných služeb nemá naše firma pevně stanovenou cenu. Činnosti a specifika jednotlivých zákazníků jsou značně rozdílné, což se projevuje zejména v náročnosti přípravy, zpracovávání dokumentace a dokladů, v nutném rozsahu jednotlivých služeb a tím i na ceně za tyto služby.

Cena za poskytované služby je stanovena před podpisem obchodní smlouvy nebo objednávky a to na základě prohlídky pracoviště nebo objektu zákazníka, které má být předmětem služeb a na základě rozhovoru se zákazníkem za účelem poskytnutí základních informací pro stanovení ceny. V případech obchodní smlouvy je cena stanovena tzv. paušální.

Kontakt

Prevence 4U s.r.o.
Mšenská 3948/56
Jablonec nad Nisou, 466 04
IČ: 22800620
DIČ : CZ22800620
Bankovní účet: 3203421319/2010

Registrace v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32345
Štěpánka Bergerová, jednatel
Tel.: 702 080 101
stepanka.bergerova@prevence4u.cz
Petra Vélová, jednatel
Tel.: 777 000 973
petra.velova@prevence4u.cz
Jiří Vorel
Tel.: 776 800 973
jiri.vorel@prevence4u.cz
Ing. Markéta Závěrková
Tel.: 777 850 973
marketa.zaverkova@prevence4u.cz