Background

BOZP

Je komplexní soubor opatření vycházející ze zákonných povinností a vnitřních bezpečnostních směrnic zaměstnavatele sloužící k eliminaci pracovních úrazů, potenciálních zdravotních a bezpečnostních rizik zaměstnance.

Background

BOZP

Je komplexní soubor opatření vycházející ze zákonných povinností a vnitřních bezpečnostních směrnic zaměstnavatele sloužící k eliminaci pracovních úrazů, potenciálních zdravotních a bezpečnostních rizik zaměstnance.

Povinnost zajišťovat BOZP nám ukládá zejména zákoník práce. Vztahuje se na zaměstnavatele a zaměstnance, ale též na zaměstnavatele, který je fyzickou osobou OSVČ a sám též pracuje. Dále na fyzickou osobu, která provozuje výdělečnou činnost, spolupracujícího manžela nebo dítě předcházejících osob a na fyzickou nebo právnickou osobu, která je zadavatelem stavby nebo jejím zhotovitelem, případně se na zhotovení stavby podílí. Povinnost zajišťovat BOZP se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích.
Za trvalé zajištění BOZP je zejména odpovědný zaměstnavatel. Dále pak vedoucí zaměstnanci, a to v rozsahu pracovních míst, která zastávají. Odpovědnost za plnění práv a povinností v oblasti BOZP může mít trestněprávní následky.

Rozsah povinností a zpracované dokumentace je dán zejména právní formou podnikání (společnost, OSVČ) a zda subjekt má či nemá zaměstnance (HPP,DPP).

ZRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

Zpracování dokumentace dle druhu provozu a činnosti.
Zpracování směrnic k řešení pracovní úrazovosti.
Zpracování identifikace a vyhodnocení rizik s následným opatřením.
Zpracování směrnic zakázané práce ženy, mladiství, úklid, alkohol, elektrické přístroje aj.
Zpracování směrnic a předpisů k OOPP.
Zpracování směrnic z oblasti hygieny práce.
Zpracování provozně bezpečnostních předpisů.
Zpracování provozních řádů.
Zpracování kategorizace prací dle jednotlivých pracovišť.
Zpracování směrnic a předpisů pro skladování, břemena, man. techniku aj.

ŠKOLENÍ

Školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců - vstupní, periodické, mimořádné

Školení řidičů do 3,5 tun "Řidič referent"

Školení práce ve výškách

Školení profesní (křovinořez, motorová pila)

DALŠÍ SLUŽBY

Průběžná aktualizace dokumentace dle platné legislativy.
Poradenství v oblasti pracovně lékařských služeb: lhůty LP, tiskopisy, školení první pomoc, lékárnička.
Pravidelné roční prověrky bozp pracovišť s fotodokumentací případných závad.
Poradenství při zajištění revizí, zkoušek a kontrol VTZ a dalších zařízení, lhůtník kontrol.
Průběžné, tematické , dílčí kontroly stavu BOZP na jednotlivých pracovištích.
Spolupráce při pravidelných ročních kontrolách žebříků, schůdků, regálů.
Kontrola bezpečnostního značení na pracovištích- komunikace, stroje, únikové východy aj.
Provedení orientačního vyšetření na přítomnosti alkoholu u zaměstnanců.
Dodání bezpečnostního značení: tabulky, pásky aj.
Účast při kontrolách státního odborného dozoru: OIP, KHS.
Řešení problematiky pracovní úrazovosti: kniha úrazů, šetření, informace k hlášení, k bolestnému.
Odborná pomoc na vyžádání mimo běžný provoz (do 24 hodin) v případě mimořádné události (úraz).
Poradenství v oblasti hygieny práce : osvětlení, větrání, hygienické limity fyz. faktorů, mikrokl. podmínky.
Další poradenská a konzultační činnost v BOZP a hygieně práce: osobně, emailem, telefonicky.