Background

GDPR

Zpracování osobních údajů
Zhotovitel na základě smlouvy o poskytování odborné pomoci v oboru požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zpracovává osobní údaje objednavatele.

Background

GDPR

Zpracování osobních údajů
Zhotovitel na základě smlouvy o poskytování odborné pomoci v oboru požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zpracovává osobní údaje objednavatele.

V rámci plnění předmětu smlouvy mohou být zaměstnancům zhotovitele poskytovány osobní údaje zaměstnanců objednavatele. Jedná se údaje uváděné v záznamech o školeních, v posudcích o zdravotní způsobilosti k výkonu zaměstnání, v záznamech o pracovních úrazech a v hlášení změn k záznamům o pracovních úrazech.
Zhotovitel zpracovává osobní údaje zaměstnanců objednatele v rozsahu: identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, pohlaví, datum narození, státní občanství , adresa trvalého popř. přechodného bydliště); kontaktní údaje (telefon, e-mailová adresa)], nevyplyne-li z povahy zhotovitelem vykonávaných činností jinak. Zhotovitel se zavazuje nakládat s poskytnutými osobními údaji v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména v souladu s GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb. , o zpracování osobních údajů.

Zhotovitel se zavazuje přijmout a dodržovat taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich neoprávněné změně, zničení, ztrátě, zpracování či zneužití, a to v jakékoli jejich podobě či formátu. Tato povinnost trvá Zhotoviteli i v době po skončení účinnosti smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu k třetím osobám mlčenlivost o veškerých osobních údajích, které mu objednatel poskytne za účelem plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb dle této smlouvy a kterým budou rovněž poskytnuty osobní údaje. Tato povinnost trvá zhotoviteli i v době po skončení účinnosti této smlouvy.

Jakmile pomine účel zpracování, osobní údaje nebudou dále pro tento účel zhotovitelem zpracovávány. Zhotovitel v souladu s rozhodnutím objednatele všechny osobní údaje buď vymaže, nebo je vrátí objednateli po ukončení zpracování, a vymaže existující kopie, pokud příslušné právní předpisy nepožadují uložení daných osobních údajů.