Background

POŽÁRNÍ OCHRANA

Je souhrn opatření, kterými lze zabránit vzniku požáru nebo omezit jeho ničivé důsledky.

Background

POŽÁRNÍ OCHRANA

Je souhrn opatření, kterými lze zabránit vzniku požáru nebo omezit jeho ničivé důsledky.

Povinnost zajišťovat PO nám ukládá zákon o požární ochraně. Vztahuje se na zaměstnavatele a zaměstnance, ale též na zaměstnavatele, který je fyzickou osobou – OSVČ. Základní povinnosti zaměstnavatelů (právnických a fyzických podnikajících osob, tedy i OSVČ), při zajištění PO se odvíjejí od konkrétní míry požárního nebezpečí na jeho pracovištích. Nejzávažnější míra pož. nebezpečí provozovaných činností je určující pro začlení do jedné ze 3 kategorií:
 • bez zvýšeného požárního nebezpečí
 • se zvýšeným požárním nebezpečím
 • s vysokým požárním nebezpečím

 • Rozsah povinnosti a zpracované dokumentace je dán začleněním do jedné z těchto kategorií.

  ZRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

  Začlenění do kategorie činností dle požárního nebezpečí.
  Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany.
  Zpracování požárních poplachových směrnic.
  Zavedení požární knihy.
  Zpracování tematických plánů a časového rozvrhu školení zaměstnanců.
  Zpracování další dokumentace dle stupně požárního nebezpečí popř. zvláštních podmínek.
  Zpracování požárního řádu.
  Zpracování požárního evakuačního plánu.
  Zpracování dokumentace zdolávání požáru.
  Řád ohlašovny požárů.
  Zpracování tematických plánů a časového rozvrhu odborné přípravy preventivních po hlídek a preventistů.

  ŠKOLENÍ

  Školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců - vstupní, periodické, mimořádné

  Odborná příprava zaměstnanců zařazených do požárních hlídek

  Odborná příprava preventistů požární ochrany

  DALŠÍ SLUŽBY

  Provádění preventivních požárních prohlídek dle začlenění do kategorie činností včetně zápisu.
  Provádění preventivních požárních prohlídek dle potřeb klienta nad rámec minimálních lhůt včetně zápisu.
  Kontroly požárně bezpečnostních zařízení: dveře, nouzové osvětlení, zařízení detekce hořl. plynů par aj.
  Pravidelná roční kontrola dokumentace, případně aktualizace dokumentace dle platné legislativy.
  Zpracování přehledu umístěných hasicích přístrojů.
  Zpracování výpočtu, rozmístění a určení druhu hasicích přístrojů.
  Zpracování přehledu umístěných vnitřních požárních vodovodů.
  Provádění kontroly bezpečnostního značení pracovišť – nouzové východy, hl. uzávěry médií aj.
  Dodání bezpečnostního značení.
  Poradenství při zajištění revizí, kontrol provozuschopnosti instalovaných zařízení z pohledu PO.
  Účast při kontrolách státního odborného dozoru: Hasičský záchranný sbor.
  Odborná pomoc na vyžádání mimo běžný provoz (do 24 hodin) v případě mimořádné události (požár).
  Další poradenská a konzultační činnost v PO: osobně, emailem, telefonicky.