Background

CHLAS

Nakládání s chemickými látkami a směsmi
Povinnost zajišťovat nakládání s CHLAS nám ukládá zákon o chemických látkách a chemických směsích.

Background

CHLAS

Nakládání s chemickými látkami a směsmi
Povinnost zajišťovat nakládání s CHLAS nám ukládá zákon o chemických látkách a chemických směsích.

Nakládat s chemickými látkami může právnická nebo fyzická osoba, která má nakládání s těmito látkami zabezpečeno OZO a nebo zaměstnancem, který byl řádně a prokazatelně vyškolen odborně způsobilou osobou pro nakládání s chemickými látkami a směsmi.
Za nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi se považují dle zákona následující činnosti: Výroba, dovoz, distribuce, prodej, používání, skladování, balení, označování, vnitropodniková doprava.

ZRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

Začlenění činnosti při nakládání s chlas do kategorie prací.
Začlenění do kategorie dle zákona o prevenci závažných havárií.

ŠKOLENÍ

Pravidelné školení pro nakládání s nebezpečnými chlas s přiřazenou třídou nebezpečnosti akutní toxicita 1 a 2

DALŠÍ SLUŽBY

Kontrola pracovišť, kde se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi.
Doporučení a kontrola značení pracovišť výstražnými tabulkami dle charakteru chlas.
Dodání výstražných tabulek chlas.
Kontrola skladování a doporučení způsobu skladování a nakládání s chlas.
Poradenství při zajišťování havarijních prostředků pro možný únik chemikálií.
Průběžná aktualizace dokumentace dle platné legislativy.
Účast při kontrolách státního odborného dozoru: KHS.
Další poradenská a konzultační činnost v oblasti CHLAS: osobně, emailem, telefonicky.